For beboere

Utbygg av rekkehus

Utbygging og andre bygningsmessige tiltak

Rugdeberget borettslag skal være et best mulig sted, for flest mulig beboere. Styrer er derfor positive til at beboere gis tillatelse til utbygging eller andre bygningsmessige tiltak, så lenge dette ikke går på bekostning av andre beboere.

Selv om den enkelte andelseier er ansvarlig for utbygging og andre bygningsmessige tiltak, innebærer borettslagsformen at dårlig utført håndverk kan bli borettslagets ansvar og en økonomisk belastning for fellesskapet. For å sikre at utbygging og andre bygningsmessige tiltak skjer på en faglig tilfredsstillende måte, at offentlig regelverk følges og at borettslaget ikke løper unødvendig risiko, har styret utarbeidet felles retningslinjer/avtale. I tillegg til å følge styrets fremgangsmåte som beskrevet nedenfor er den enkelte ansvarlig for å oppfylle de til enhver tids gjelde offentlige lover og regler. Det er altså den enkelte beboer, som selv er ansvarlig for at tiltaket søkes om og utførers i samsvar med de reglene som til enhver tid gjelder. Man må søke styret i borettslaget om ulike typer bygging for å sikre at fellesskapets interesser blir ivaretatt, at naboer er enige i og varslet om prosjektet, for å ha oversikt over bygg på borettslagets eiendom og for å sikre ansvarsfordeling mellom styret og andelseier.

 

Dersom du ønsker å utføre tiltak må du gjøre følgende:

 • Finne offentlig godkjent fagpersoner til å bistå deg
 • Varsle berørte andelseiere

Med ”berørte andelseiere” menes andelseier som bor i enten direkte tilgrensende boenheter i samme bygning/rekke, eller i ende-boenhet i neste bygning/rekke, eller i boenheter hvis uteområde utbygger må ha atkomst over i forbindelse med utbyggingen. De berørte andelseierne skal bekrefte at de er varslet ved å signere på skjemaet ”Varsel til berørte andelseiere”. (Nabovarsling etter plan- og bygningsloven skal skje til naboeiendommer. Borettslaget er en eiendom, og der er derfor ikke dine naboer i borettslaget som skal varsles med plan og bygningsetatens nabovarsel. For å sikre at dine «interne» naboer også har en mulighet til å uttale seg, har styret bestemt at vi skal bruke interne nabovarsler.)

 • Søke styre om tiltaket. Husk å:
  • Beskrive hva du ønsker å gjøre
  • Legge ved tegninger (Styret oppfordrer til å bygge ut på samme måte som tidligere utvidelser. Dersom det allerede er bygd ut på en rekke, må senere utbygninger på samme rekke gjøres tilsvarende slik at rekken har lik fasade.)
  • Beregne eventuell utvidelse av areal. (Oppgi nåværende areal og hvor mye man ønsker å utvide boligen med).
  • Opplyse hvilke firmaer som skal bistå ved gjennomføring
  • Legge ved kopi på at du har internvarslet dine naboer
 • Signere kontrakt med styret før byggesøknad sendes plan- og bygningsetaten.
 • Søke alle relevante offentlige myndigheter om alle nødvendige tillatelser (Særlig plan- og bygningsetaten).
 • Send over kopi av alle vedtak fra offentlige myndigheter til styret, herunder kopi av ferdigattest.

 

Informasjon/lenker som kan være til nytte:

(Bildet nedenfor er utsnitt fra kart på plan- og bygningsetatens sine nettsider 28.03.2020)

 

NB! Dette er ikke nødvendigvis oppdaterte lenker. Beboer som ønsker å gjøre tiltak, er til enhver tid ansvarlig for at de følger oppdatert informasjon fra offentlige instanser. Styret tar ikke ansvar dersom rutiner eller reguleringsplaner på følgende liste har blitt endret. Meld gjerne ifra til styret dersom du finner feil som bør oppdateres.