Grendehus

Regler

Dette er regler for leie av Grendehuset. Disse går også fram av leieavtalen.

Vilkår og regler for leie av Hauketo Sameie grendehuset

 1. Grendehuset stilles til leietakers rådighet i samsvar med den inngåtte avtalen og de vilkår og regler som er nevnt i det følgende.
 2. Huset kan ikke framleies eller lånes videre til andre. Den som i avtalen er oppnevnt som leietaker skal være tilstede ved arrangementet. Denne er også ansvarlig for at ordensreglene overholdes av alle tilstedeværende deltakere.
 3. Leietaker kan benytte alminnelig inventar og utstyr i Grendehuset.
 4. Leietaker er ansvarlig for at Grendehuset og alt utstyr behandles på en forsvarlig måte. Inventar og utstyr må ikke fjernes fra huset. Leietaker kontrollerer utstyr listen og melder fra om eventuelt mangel. Leietaker er erstatningspliktig for eventuelt skader eller mangel som måtte oppstå på utstyr, inventar og lokale. Erstatningskravet er ikke begrenset oppad og eventuelt erstatnings kommer i tillegg til leiesummen. Endelig beløp vedtas av styre.
 5. Utlånte nøkler må være innlevert, lokalene må være ryddet og feiet og søppel må være fjernet innen neste dag. All oppvask skal være utført og servise satt tilbake i sine respektive skap. Kontroll av inventar, utstyr og lokale blir foretatt av den som er oppnevnt av Hauketo Sameie til å ha ansvaret for utleien av huset (utleieansvarlig) og leietaker i fellesskap. Hvis leietaker ikke ønsker å være tilstede godkjenner leietaker utleieansvarlig sin opptelling.
 6. Det er ikke tillatt med fakler/tilsvarende på pyntesteiner eller bakken rundt Grendehuset.
 7. Huset skal ikke tas i bruk før det tidspunkt som framkommer av leieavtale. Alle arrangementer skal videre være avsluttet følgende tidspunkt (se selve avtalen).
 8. Parkering må kun skje på oppmerkede plasser merket Grendehuset 1 – 3.
 9. Lydnivået må ikke være sjenerende for naboer. Vinduene mot boligene må være stengt og lufting må kun skje mot parkeringsplassen. Unødig støy kan medføre omgående avslutning av arrangement, politianmeldelse og / eller utestenging.
 10. Det er ikke tillatt å ta inngangspenger.
 11. Det er ikke tillatt med overnatting. Det skal være ro kl. 01:30, alt må være lukket/låst senest kl. 02:00 i helg dager og kl. 12:00 i uke dager. Fra og med kl. 24:00 skal det ikke være noen form for aktivitet utenfor huset. Dette av hensyn til naboene. Utleier skal i hvert enkelt tilfelle gjøre leietaker oppmerksom på bestemmelsen om ro fra og med kl. 24:00 utenfor huset.
 12. Leietaker som kvitterer for nøkkel, står ansvarlig for at utleiereglene blir overholdt. Leietaker plikter å rapportere uregelmessigheter til utleieansvarlig.
 13. Avbestilling av bekreftet reservasjon må skje tre uker før reserverte arrangement, med avbestillingsgebyr på kr. 650,- med mindre andre leietaker dukker opp og leie huset for samme avbestilte dato.
 14. Mislighold av leieavtale kan medføre utstenging for alltid eller for en bestemt tid. Grendehuset styre fatter vedtak om utestenging samt andre reaksjoner ved mislighold, herunder også erstatningskrav. Styrets avgjørelse kan påklages til Hauket sameie.
 15. Utleieansvarlig kan uten forutgående varsling avslutte et arrangement hvis dette lager uforholdsmessig mye støy for naboer eller på annen måte bryter med de overnevnte punkter.
 16. For seint levert nøkkel blir belastet med kr. 100,- for hver på begynt time.
 17. Utstyr liste og instrukser liste hengte på kjøkken er en del av leiekontrakten.
 18. Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer, ett eksemplar til hver av partene.